Alsidige Kvinder Dianalund

Vedtægter for foreningen

Vedtægter for alsidige kvinder

§ 1. Foreningens navn er Alsidige kvinder Dianalund og den er hjemmehørende i Sorø kommune. Foreningen har adresse hos den til enhver tid siddende formand.

§ 2. Foreningens formåls paragrafer er:

-          Almennyttet oplysning om kultur, hjem og samfund

§ 3. Som medlem optages enhver der vil tilslutte sig foreningens formål. Indmeldelse kan ske hele året og medlemskabet træder i kraft, når kontingentet er betalt.
Udmeldelse skal ske ved skriftligt henvendelse og til bestyrelsen inden årets udgang for at være gældende fra 1 januar. Eksklusion af et medlem, kan ske ved grov, eller gentagen overtrædelse af vedtægten, eller de i medfør af vedtægten, fastsatte bestemmelser. Beslutning herom træffes af bestyrelsens afgørelse kan indbringes for generalforsamlingen

§ 4. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, kun den kan give, forandre og ophæve vedtægter.

§ 5. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig og uden hensyn til de fremmødtes antal. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves en majoritet af to tredje dele af de afgivne stemmer. Løvrigt træffes alle beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed forfalder forslaget.

§ 6. Forslag til behandling på generalforsamlingen må være indleveret skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen

§ 7. Den årlige ordiner generalforsamling holdes i første kvartal. Indvarsling sker med mindst 14 dages varsel i de respektive lokale aviser eller skriftligt til hvert medlem. Indvarslingen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Kun medlemmer der har betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen.

§ 8. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. Skriftlig afstemning finder sted, når en af de fremmødte ønsker det.

§ 9. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende punkter:

1. Valgt af dirigent

2. Valg af stemmetælller

3. Formandens beretning

4. Kassererens reviderende regnskab

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontigent

7. Valg af formand eller kasserer

8. Valg af bestylses medlemmer

9. Valg af suppleanter

10. Valg af revisorer

11. Valg af revisorsuppleant

12. EVT

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling kan med 14 dages varsel indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når 10% af medlemmerne indgiver skriftlig motiveret begæring herom. Indkaldelse finder sted ved skriftlig meddelelse til hvert medlem

§ 11. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves i 1. kvartal

§ 12.  Foreningens ledelse består af en formand, en kasserer samt 5 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Valg gælder for en funktionstid på to år. Bestyrelses afgår skiftevis, så der ved hvert års generalforsamling afgår som nedenfor beskrevet.

De ulige år vælges formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer

De lige år vælges kasserer og to bestyrelsesmedlemmer

Hvert år vælges to bestyrelses suppleanter, der deltager i bestyrelsesmøder, uden stemmeret. Genvalg kan finde sted.

§ 13. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand og sekretær på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling

 

§ 14. Bestyrelsen forvalter foreningens midler og bestemmer deres anbringelse

 

§ 15. Regnskabsåret er kalenderåret

 

§ 16. Revision af foreningens årlige drift – og statusregnskab foretages af to revisorer, valgt på den ordinære generalforsamling henholdsvis lige og ulige år. Revisorsuppleant vælges hvert år. Genvalg kan finde sted

 

§ 17. Foreningen kan kun opløses efter beslutning af 2/3 af de fremmødte medlemmer på to efter hinanden følgende generalforsamlinger. Den sidste generalforsamling træffe ved simpel stemmeflerhed beslutning om anvendelse af forenings midler i henhold til foreningens formålsparagraf

Nyeste kommentarer

18.06 | 10:51

Så gjorde I det igen, lækker mad og en rigtig hyggelig aften tak for det ...

20.06 | 10:28

Tak til bestyrelse og deres MÆND for noget lækkert mad og en hygge...

22.06 | 11:22

Tusinde tak til bestyrelsen og deres mænd, for et meget fint arrangement til g...

19.03 | 15:33

Tusind tak for et fint og hyggeligt arrangement på Niløse skole i går...